Seksyen Kewangan Pelajar

Objektif Seksyen

Memberi perkhidmatan kewangan kepada semua pelajar UMT dengan cekap dan berkesan selaras dengan peraturan dan pekeliling kewangan yang berkuatkuasa

 

Fungsi Seksyen

Pengurusan kewangan pelajar prasiswazah dan pascasiswazah meliputi

  • Yuran
  • Terimaan
  • Agihan
  • Bayaran balik