Search
Seksyen Pengurusan Kewangan Aset
Objektif Seksyen

Melaksanakan urusan pendaftaran, pemeriksaan, penyelenggaraan dan pelupusan aset dengan efektif dan berkesan selaras dengan peraturan dan pekeliling yang berkuatkuasa.

Fungsi Seksyen

– Pengurusan kewangan aset universiti
– Pengurusan perlindungan insuran ke atas harta universiti

Hubungi Kami
Lain-lain