Search
Pekeliling Pejabat Bendahari
BILANGAN/TAHUNPERKARA
Bil. 1 Tahun 2022PEKELILING BENDAHARI BIL. 01 TAHUN 2022
– BAJET 2022 DAN INISIATIF BELANJA BERHEMAH UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Pekeliling/Surat Pekeliling Bendahari berkaitan belanja berhemah yang dikeluarkan sebelum pekeliling ini masih lagi terpakai.
PB01-2022
Bil. 2 Tahun 2022PEKELILING BENDAHARI BIL. 02 TAHUN 2022
– KONTRAK PEMBEKALAN KOMPUTER RIBA
PB02-2022
Bil. 3 Tahun 2022PEKELILING BENDAHARI BIL. 03 TAHUN 2022
– KADAR YURAN PENGAJIAN PROGRAM SARJANA SAINS SEKITARAN MARIN TROPIKA UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU
PB03-2022
Bil. 4 Tahun 2022PEKELILING BENDAHARI BIL. 04 TAHUN 2022
– KADAR BAYARAN ELAUN (PER-DIEM) BAGI STAF SKIM A YANG TERLIBAT DENGAN AKTIVITI PENJANAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU
PB04-2022
Bil. 5 Tahun 2022PEKELILING BENDAHARI BIL. 05 TAHUN 2022
– KADAR DAN SYARAT TUNTUTAN ELAUN, KEMUDAHAN DAN BAYARAN KEPADA PEGAWAI UMT KERANA MENJALANKAN TUGAS RASMI
PB05-2022
Bil. 6 Tahun 2022PEKELILING BENDAHARI BIL. 06 TAHUN 2022
– KADAR DAN SYARAT TUNTUTAN ELAUN, KEMUDAHAN DAN BAYARAN KEPADA PEGAWAI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU (UMT) SEMASA BERKURSUS KECUALI KURSUS PRA PERKHIDMATAN
PB06-2022
Bil. 7 Tahun 2022PEKELILING BENDAHARI BIL. 07 TAHUN 2022
– GARIS PANDUAN PEROLEHAN PERKHIDMATAN YURAN PENSIJILAN DAN AKREDITASI DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU (UMT)
PB07-2022
Bil. 8 Tahun 2022PEKELILING BENDAHARI BIL. 08 TAHUN 2022
– KADAR BAYARAN KEPADA PENILAI LUAR PROGRAM BAGI AKTIVITI SEMAKAN SOALAN PEPERIKSAAN/PENILAIAN AKHIR UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU (UMT)
PB08-2022
Bil. 9 Tahun 2022PEKELILING BENDAHARI BIL. 09 TAHUN 2022
– KADAR SEWAAN TANAH BUKIT KOR UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU (UMT)
PB09-2022
Bil. 10 Tahun 2022PEKELILING BENDAHARI BIL. 10 TAHUN 2022
– KADAR SEWAAN PERALATAN MAKMAL DI BAWAH PENYELARASAN PUSAT PERKHIDMATAN PENYELIDIKAN DAN LAPANGAN UMT

Dengan berkuatkuasanya pekeliling ini, Pekeliling Bendahari Bilangan 14 Tahun 2021 adalah dibatalkan.
PB10-2022
Bil. 11 Tahun 2022PEKELILING BENDAHARI BIL. 11 TAHUN 2022
– KADAR SEWAAN RUANG UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU (UMT)

Pekeliling Bendahari Bilangan 18 Tahun 2011 dan Pekeliling Bendahari Bilangan 10 Tahun 2015 adalah dibatalkan
PB11-2022
Bil. 12 Tahun 2022PEKELILING BENDAHARI BIL. 12 TAHUN 2022
– GARIS PANDUAN PENJIMATAN PERBELANJAAN AWAM: INISIATIF PENJIMATAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Dengan berkuatkuasanya pekeliling ini, Pekeliling Bendahari Bil.12 Tahun 2015 para 4.1.1 (a) adalah dibatalkan
PB12-2022
Bil. 13 Tahun 2022PEKELILING BENDAHARI BIL. 13 TAHUN 2022
– KADAR YURAN PENGAJIAN PROGRAM SARJANA MUDA KEWANGAN DENGAN KEPUJIAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU
PB13-2022
Bil. 14 Tahun 2022PEKELILING BENDAHARI BIL. 14 TAHUN 2022
– KADAR YURAN PENGAJIAN PROGRAM UMUM YANG DIJALANKAN SECARA ATAS TALIAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU
PB14-2022
Bil. 15 Tahun 2022PEKELILING BENDAHARI BIL. 15 TAHUN 2022
– KADAR BAHARU BAYARAN PENYELAMAT KOLAM UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Dengan berkuatkuasanya pekeliling ini, Pekeliling Bendahari Bilangan 16 Tahun 2011 adalah dibatalkan
PB15-2022
Bil. 16 Tahun 2022PEKELILING BENDAHARI BIL. 16 TAHUN 2022
– PERATURAN PEMBAYARAN YURAN PELAJAR UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU (EDISI 2022)

Dengan berkuatkuasanya pekeliling ini, Peraturan Pembayaran Yuran Pelajar UMT tahun 2007 adalah dibatalkan.
PB16-2022
Bil. 17 Tahun 2022PEKELILING BENDAHARI BIL. 17 TAHUN 2022
– KEMUDAHAN PERJALANAN UDARA RASMI BAGI STAF UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU (UMT)
PB17-2022
Bil. 1 Tahun 2021PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 TAHUN 2021
– KADAR YURAN PENGAJIAN PROGRAM SARJANA MUDA SAINS (DATA ANALITIK) UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU
PB01-2021
Bil. 2 Tahun 2021PEKELILING BENDAHARI BIL. 2 TAHUN 2021
– KADAR CAJ BAHARU BAGI ARTIKEL YANG DITERBITKAN DALAM JOURNAL OF SUSTAINABILITY SCIENCE AND MANAGEMENT (JSSM)

Dengan berkuatkuasanya pekeliling ini, Pekeliling Bendahari Bilangan 3 Tahun 2018 adalah dibatalkan
PB02-2021
Bil. 3 Tahun 2021PEKELILING BENDAHARI BIL. 3 TAHUN 2021
– TATACARA PENGURUSAN ASET TAK KETARA UMT
PB03-2021
Bil. 4 Tahun 2021PEKELILING BENDAHARI BIL. 4 TAHUN 2021
– KADAR BAYARAN BAHARU ELAUN/UPAH PEMBANTU PENYELIDIK SISWAZAH (GRA) & PEMBANTU PENYELIDIK (RA) UMT

Dengan berkuatkuasanya pekeliling ini, Pekeliling Bendahari Bil.1 Tahun 2008 adalah dibatalkan
PB04-2021
Bil. 5 Tahun 2021PEKELILING BENDAHARI BIL. 5 TAHUN 2021
– KADAR BAYARAN HONORARIUM PANEL PENILAI ETIKA PENYELIDIKAN UMT
PB05-2021
Bil. 6 Tahun 2021PEKELILING BENDAHARI BIL. 6 TAHUN 2021
– AGIHAN HONORARIUM BAGI PENYELIDIKAN KONTRAK (CONTRACT RESEARCH) UMT
PB06-2021
Bil. 7 Tahun 2021PEKELILING BENDAHARI BIL. 7 TAHUN 2021
– KADAR YURAN BAGI PROGRAM INTERNATIONAL STEM FOUNDATION, PUSAT ASASI STEM UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU (UMT)
PB07-2021
Bil. 8 Tahun 2021PEKELILING BENDAHARI BIL. 8 TAHUN 2021
– KADAR YURAN BAGI PROGRAM PENGAJIAN IPhD (PENGAJIAN MARITIM) UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU (UMT)
PB08-2021
Bil. 9 Tahun 2021PEKELILING BENDAHARI BIL. 9 TAHUN 2021
– PENGGUNAAN KADAR YURAN PENGAJIAN UNTUK STAF (BUKAN AKADEMIK) MENYAMBUNG PENGAJIAN SECARA SEPARUH MASA (SARJANA DAN DOKTOR FALSAFAH) KEPADA STAF (BUKAN AKADEMIK) YANG DILULUSKAN CUTI BELAJAR BERGAJI PENUH TANPA BIASISWA
PB09-2021
Bil. 10 Tahun 2021PEKELILING BENDAHARI BILANGAN 10 TAHUN 2021
– DASAR DAN TATACARA PENJANAAN PENDAPATAN UMT
PB10-2021
Bil. 11 Tahun 2021PEKELILING BENDAHARI BIL. 11 TAHUN 2021
– PEMAKAIAN PEKELILING PERBENDAHARAAN PA 3.2- PENYEDIAAN DAN PEMBENTANGAN LAPORAN TAHUNAN DAN PENYATA KEWANGAN UMT
PB11-2021
Bil. 12 Tahun 2021PEKELILING BENDAHARI BIL. 12 TAHUN 2021
– KADAR YURAN PENGAJIAN BAGI PROGRAM MICRO-CREDENTIALS SIJIL SAINS KEBOMBAAN UMT
PB12-2021
Bil. 13 Tahun 2021PEKELILING BENDAHARI BIL. 13 TAHUN 2021
– KAEDAH PEMBELIAN TERUS MELALUI PLATFORM E-DAGANG (E-COMMERCE) BAGI PERUNTUKAN PENYELIDIKAN/PERUNDINGAN/PROJEK KHAS DI UMT
PB13-2021
Bil. 14 Tahun 2021PEKELILING BENDAHARI BIL. 14 TAHUN 2021
– PENETAPAN SEMULA KADAR SEWAAN PERKHIDMATAN ANALISIS MENGGUNAKAN PERALATAN MAKMAL DI BAWAH PENYELARASAN PUSAT PERKHIDMATAN PENYELIDIKAN DAN LAPANGAN UMT

Dengan berkuatkuasanya pekeliling ini, Pekeliling Bendahari Bilangan 9 Tahun 2015 (Lampiran D: Caj Sewaan Peralatan Berteknologi Tinggi) adalah dibatalkan.
PB14-2021
Bil. 15 Tahun 2021PEKELILING BENDAHARI BIL. 15 TAHUN 2021
– KADAR BAYARAN PELEKAT KENDERAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU (UMT)
PB15-2021
Bil. 16 Tahun 2021PEKELILING BENDAHARI BIL. 16 TAHUN 2021
– TATACARA PENGURUSAN KEMUDAHAN KAD KORPORAT UMT

Dengan berkuatkuasanya pekeliling ini, Pekeliling Bendahari Bil.10 Tahun 2017 iaitu Garis Panduan Kemudahan Kad Korporat bertarikh 6 Jun 2017 adalah dibatalkan
PB16-2021
Bil. 17 Tahun 2021PEKELILING BENDAHARI BIL. 17 TAHUN 2021
– PERATURAN PENGECUALIAN DARIPADA TATACARA SEDIA ADA (SECARA KAEDAH SEBUT HARGA DAN TENDER) PEROLEHAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU (UMT)
PB17-2021
Bil. 1 Tahun 2020PEKELILING BENDAHARI BIL.1 TAHUN 2020 – PINDAAN KADAR SEWAAN RUMAH TAMAN PERMINT MAKMUR, UMT

Dengan berkuatkuasanya Pekeliling Bendahari ini, Pekeliling Bendahari Bil. 1 Tahun 2017: Kadar Sewaan Asrama Taman Permint Makmur UMT adalah dibatalkan
PB01-2020
Bil. 2 Tahun 2020PEKELILING BENDAHARI BIL.2 TAHUN 2020 – PELARASAN SEMULA KADAR PAKEJ SEWAAN MAKMAL BERGERAK (DISCOVERY KENYIR) PUSAT PERKHIDMATAN PENYELIDIKAN DAN LAPANGAN, UMT

Dengan berkuatkuasanya Pekeliling Bendahari ini, Pekeliling Bendahari Bil.3 Tahun 2017: Caj Perkhidmatan Sewaan Makmal Bergerak UMT adalah dibatalkan
PB02-2020
Bil. 3 Tahun 2020PEKELILING BENDAHARI BIL.3 TAHUN 2020 – PENETAPAN SKALA YURAN GUAMAN, PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG, UMTPB03-2020
Bil. 4 Tahun 2020PEKELILING BENDAHARI BIL.4 TAHUN 2020 – PENETAPAN YURAN ICT BAGI PELAJAR DIPLOMA DAN SARJANA MUDA BERMULA SESI KEMASUKAN 2020/2021 UMTPB04-2020
Bil. 5 Tahun 2020PEKELILING BENDAHARI BIL.5 TAHUN 2020 – PENETAPAN YURAN LATIHAN PELAUT BAGI PROGRAM SARJANA MUDA SAINS (SAINS NAUTIKA DAN PENGANGKUTAN MARITIM), FAKULTI PENGAJIAN MARITIM UMTPB05-2020
Bil. 6 Tahun 2020PEKELILING BENDAHARI BIL.6 TAHUN 2020 – PENETAPAN YURAN BAGI PROGRAM MOBILITI (INBOUND) JANGKA PENDEK DI UMTPB06-2020
Bil. 7 Tahun 2020PEKELILING BENDAHARI BIL.7 TAHUN 2020 – KADAR BANTUAN UPAH JAHIT BUSH JACKET UMTPB07-2020
Bil. 1 Tahun 2019PEKELILING BENDAHARI BIL.1 TAHUN 2019 – KADAR YURAN PENGAJIAN BAGI PROGRAM SARJANA SAINS (FORENSIK ALAM SEKITAR), SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN (SENIBINA KAPAL DAN KEJURUTERAAN MARIN) DAN SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (GEOSAINS MARIN)PB01-2019
Bil. 2 Tahun 2019PEKELILING BENDAHARI BIL.2 TAHUN 2019 – TATACARA PENGURUSAN AKAUN AMANAH UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Dengan berkuatkuasanya Pekeliling Bendahari ini, Pekeliling Bendahari Bilangan 4 Tahun 2010: Tatacara Pengurusan Akaun Amanah Universiti Malaysia Terengganu adalah dibatalkan.
PB02-2019
Bil. 3 Tahun 2019PEKELILING BENDAHARI BIL.3 TAHUN 2019 – KADAR YURAN PENGAJIAN PROGRAM SARJANA EKONOMI (KERJA KURSUS) FAKULTI PERNIAGAAN, EKONOMI DAN PEMBANGUNAN SOSIALPB03-2019
Bil. 4 Tahun 2019PEKELILING BENDAHARI BIL.4 TAHUN 2019 – KADAR MAKSIMUM TUNTUTAN BAYARAN BALIK YURAN DAN PROOFREAD BAGI PENERBITAN ARTIKEL JURNAL TERINDEKSPB04-2019
Bil. 5 Tahun 2019PEKELILING BENDAHARI BIL.5 TAHUN 2019 – PENAMBAHAN YURAN PENYELIDIKAN (BENCHFEES) KE DALAM YURAN PENGAJIAN PASCASISWAZAH (PENYELIDIKAN) UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANUPB05-2019
Bil. 6 Tahun 2019PEKELILING BENDAHARI BIL.6 TAHUN 2019 – KENAIKAN BAYARAN PERKHIDMATAN EJEN UNTUK PENGAMBILAN PELAJAR ANTARABANGSA UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANUPB06-2019
Bil. 7 Tahun 2019PEKELILING BENDAHARI BIL.7 TAHUN 2019 – KADAR MAKSIMUM PEMBIAYAAN YURAN PENERBITAN BESERTA PROOFREAD ARTIKEL JURNAL TERINDEKS UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU (UMT)PB07-2019
Bil. 1 Tahun 2018PEKELILING BENDAHARI BIL.1 TAHUN 2018
KADAR BAYARAN BAGI CAJ PERKHIDMATAN DAN ANALISIS MAKMAL DI INSTITUT AKUAKULTUR TROPIKA (AKUATROP)
PB01 2018
Bil. 2 Tahun 2018PEKELILING BENDAHARI BIL.2 TAHUN 2018
– KADAR YURAN PENGAJIAN BAGI PROGRAM ASASI STEM UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU (UMT)
PB02-2018
Bil. 3 Tahun 2018PEKELILING BENDAHARI BIL. 3 TAHUN 2018
– KADAR CAJ BAGI ARTIKEL YANG DITERBITKAN DALAM JOURNAL OF SUSTAINABILITY SCIENCE AND MANAGEMENT (JSSM)
PB03-2018
Bil. 4 Tahun 2018PEKELILING BENDAHARI BIL. 4 TAHUN 2018
– PENETAPAN KADAR YURAN PENGAJIAN BAGI EMPAT (4) PROGRAM SARJANA KERJA KURSUS DI PUSAT PENGAJIAN INFORMATIK DAN MATEMATIK GUNAAN (PPIMG), UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU
PB04-2018
Bil. 5 Tahun 2018PEKELILING BENDAHARI BIL.5 TAHUN 2018
– PENGGUNAAN KONTRAK PUSAT BAGI PEMBEKALAN SAMPUL SURAT DI UMT
PB05-2018
Bil. 6 Tahun 2018PEKELILING BENDAHARI BIL. 6 TAHUN 2018
– PELANTIKAN PEMBEKAL BAGI PEMBEKALAN BAHAN BAKAR UNTUK TEMPOH SATU (1) TAHUN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Dengan ini, Pekeliling Bendahari Bilangan 16 Tahun 2017 adalah dibatalkan
PB06-2018
Bil. 7 Tahun 2018PEKELILING BENDAHARI BIL.7 TAHUN 2018
– KADAR YURAN PENGAJIAN BAGI (3) TIGA PROGRAM SARJANA MUDA DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU IAITU; SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) NANOFIZIK, SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KOMPUTERAN MUDAH ALIH) DAN SARJANA MUDA PENGURUSAN OPERASI MARITIM (KEPUJIAN)
PB07-2018
Bil. 8 Tahun 2018PEKELILING BENDAHARI BIL.8 TAHUN 2018
– KADAR YURAN PROGRAM SARJANA MUDA ANTARABANGSA ATAU INTERNATIONAL DEGREE PROGRAMME (IDP) DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU
PB08-2018
Bil. 9 Tahun 2018PEKELILING BENDAHARI BIL. 9 TAHUN 2018
– KADAR CAJ BAGI KEAHLIAN LUAR, KEAHLIAN ALUMNI UMT DAN KEAHLIAN PESARA UMT DI PERPUSTAKAAN SULTANAH NUR ZAHIRAH (PSNZ) UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU
PB09-2018
Bil. 10 Tahun 2018PEKELILING BENDAHARI BIL.10 TAHUN 2018
– KADAR CAJ BAGI PERKHIDMATAN PERUNDINGAN UMT

membatalkan Garis Panduan Bil.3 Tahun 2001- klausa Bayaran Perundingan (para 7.1 hingga para 7.6)
PB10-2018
Bil. 11 Tahun 2018PEKELILING BENDAHARI BIL. 11 TAHUN 2018
– KADAR BAYARAN BAGI PERKHIDMATAN RAWATAN DAN PERUBATAN DI PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI (PKU) UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU YANG DITAWARKAN KEPADA KOMUNITI LUAR
PB11-2018
Bil. 12 Tahun 2018PEKELILING BENDAHARI BIL. 12 TAHUN 2018
– KADAR BAYARAN BAGI PERKHIDMATAN PEGAWAI PERGIGIAN LOKUM YANG BERTUGAS DI PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI (PKU) UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU
PB12-2018
Bil. 13 Tahun 2018PEKELILING BENDAHARI BIL. 13 TAHUN 2018
– PELAKSANAAN CUKAI JUALAN DAN PERKHIDMATAN (SST)
PB13-2018
Bil. 14 Tahun 2018PEKELILING BENDAHARI BIL.14 TAHUN 2018
– BAJET MENGURUS UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU TAHUN 2019
PB14-2018
   
Hubungi Kami
Lain-lain